Hệ thống điều khiển thông minh ánh sáng, thiết bị điện trong gia đình

Sự lựa chọn của hệ thống điều khiển ánh sáng và thiết bị điện là phần quan trọng bởi vì nó là thành phần hoạt động cốt lõi của nhà thông minh. Vì vậy nó xác định khả năng tổng thể của hệ thống tự động hóa ngôi nhà của bạn.